### แบบทดสอบภาษีอากร ###
the Exercise
Home | Exercise | Comment
กลับ :: ประมวลรัษฎากร ชุดที่ 3 (ต.ค.2555)
คำถาม... เงินดอกเบี้ยที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับจากการได้รับคืนเงินภาษีอากรในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น ตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร ข้อใดถูกต้อง
  ตัวเลือก... ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และหน่วยงานของกรมสรรพากรที่จ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมินในส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  ตัวเลือก... ไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และหน่วยงานของกรมสรรพากรที่จ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมินในส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
  ตัวเลือก... ไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และหน่วยงานของกรมสรรพากรที่จ่ายดอกเบี้ยดังกล่าว ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ตัวเลือก... ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และหน่วยงานของกรมสรรพากรที่จ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินในส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/dangatorn/domains/dangatorn.com/public_html/examstd_talk.php on line 352
กลับ :: ความคิดเห็นเพิ่มเติม :: กลับ
ความคิดเห็นของท่าน
โปรดพิมพ์ตัวอักษรในภาพ
  <==